2

Google adding touchscreen-friendly tweaks to Chrome OS